ชื่อ - นามสกุล :นายประสงค์ สันติวัชรากร
ตำแหน่ง :ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :054209552
Email :abtbanoon@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : คณะผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อน